Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) jest BEEFOOD  Sp. z o.o.

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI 

 • BEEFOOD Sp. z o.o. jako Administrator  Państwa danych osobowych dokłada należytej staranności w zakresie gwarancji tego, iż Państwa dane pozostaną poufne oraz wykorzystywane zgodnie z prawem.
 • Gromadzone przez Administratora dane swym zakresem przedmiotowym odpowiadają wyłącznie temu, co niezbędne w celu nawiązania efektywnej współpracy, w tym uzyskania przez Użytkowników dostępu do materiałów oferowanych na naszym Portalu.
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe – co do zasady  imię, nazwisko, adres, numer telefonu, email, login) na podstawie zawartej z Państwem umowy z uwagi na to, iż są to dane konieczne dla właściwej realizacji obowiązków powstających po stronie Spółki w związku z zawartym z Państwem stosunkiem obligacyjnym.
 • Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu realizacji zawartych umów oraz wynikających z nich zobowiązań, jak również ewentualnie na potrzeby przyszłych sporów sądowych wynikających z realizacji tychże umów.
 • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Państwa dane osobowe określone powyżej mogą być również przetwarzane przez nas na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania  ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.
 • Wszelkie przekazane przez Klientów oraz użytkowników Portalu dane – zostają przekazane w dobrowolny sposób.
 •  Państwa dane mogą być udostępniane przez nas innym podmiotom, jednakże tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do zrealizowania przez nas usług.
 • Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych aktualnych i prawdziwych.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług, jednak w przypadku nie wyrażenia zgody nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować ani przesyłać do Państwa naszej oferty. 
 • W przypadku braku podania przez Państwa dostatecznych danych osobowych, nie będziemy w stanie zawrzeć z Państwem umowy, a co za tym idzie, nie będą Państwo mogli skorzystać z naszych usług oraz oferowanych Produktów.
 • W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia cofnięcia przez Państwa zgody, z wyłączeniem realizacji obowiązków nakładanych w tym zakresie na mocy innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Gromadzone dane przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Zbieramy za pośrednictwem serwisu internetowego następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon oraz adres poczty elektronicznej, a także, adres korespondencyjny oraz nazwę firmy oraz informacje niezbędne do dokonania lub zwrotu płatności.
 3. Państwa dane osobowe zbierane są na potrzeby: 
  1. Wykonania zawartej umowy,
  1. potwierdzenia dokonania lub zwrotu opłaty (nr konta bankowego/nr karty płatniczej),
  1. komunikacji z Użytkownikiem,
  1. celów rozliczeniowych,
  1. przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną (tj. newsletter zawierający informacje dotyczące naszych usług),
  1.  w celach statystycznych.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Bez jednoznacznej zgody Użytkownika, Administrator  nie udostępnia danych osobowych, za wyjątkiem podmiotów uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być są nasi pracownicy, współpracownicy oraz podwykonawcy, którzy współpracują z nami w ramach realizacji łączących strony stosunków obligacyjnych.
 • Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów, zobowiązane są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu uzasadnionym i dozwolonym przepisami prawa, przy uwzględnieniu wymaganych zabezpieczeń względem Państwa danych osobowych.
 • W ramach współpracy podejmowanej z podmiotami i osobami trzecimi na Państwa rzecz – wszelkie informacje dotyczące naszych kontrahentów, użytkowników oraz zawartych i realizowanych umów – określamy mianem „poufne”.

COOKIES

 • Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

BLOKADA LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne każdy z Użytkowników ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 • Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.

KONTAKT

BEEFOOD Sp. z o.o. zapewnia użytkownikom Serwisu możliwość kontaktu w przedmiocie ochrony danych, zwłaszcza w zakresie realizacji przysługujących Państwu uprawnień.

Wszelkie zapytania bądź oświadczenia w tej materii należy kierować na adres e – mail: kontakt@venividipicka.pl

DZIŚ VENI VIDI PICKA JEST NIECZYNNA. ZAPRASZAMY JUTRO.