Regulamin Sklepu

Postanowienia Ogólne

 

1) Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających z Portalu,  określając zasady korzystania z Portalu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość, przy poszanowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie – świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu strony WWW oraz Aplikacji.

2) Każdy Klient z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania, oświadczając jednocześnie, iż miał możliwość zapoznania się z warunkami funkcjonowania Portalu, przed utworzeniem konta oraz przystąpieniem do zakupów.

 

Słowniczek pojęć i definicji:

 

 • Konsument – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( 22 (1) Kodeksu cywilnego
 • Administrator – Beefood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądu Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854104, NIP: 8952220345 ,kapitał zakładowy 5.000,00 zł
 • Klient– każdy podmiot ( osobna fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna ) składająca zamówienie za pośrednictwem Portalu,
 • Portal – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym https://venividipicka.pl
 • Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie ( 2 ust. 1 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta),
 • Regulamin– niniejszy regulamin Portalu,
 • Zakup– umowa sprzedaży oferowanego Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Portalu
 • Formularz zakupu– interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający dokonanie zakupu produktów oraz usług oferowanych na niniejszym Portalu,
 • Koszyk– element oprogramowania serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Konto Użytkownika– część Serwisu dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, oraz wcześniejszej rejestracji, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Portalu
 • Produkt– Usługa bądź Przedmiot będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Administratorem
 • Zamówienie – składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu WWW lub Aplikacji zamówienie środków spożywczych, napojów lub innych artykułów z menu wybranej Restauracji, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, realizowane do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika podczas regularnych dostaw realizowanych przez Restauracje lub odbioru w Restauracji

 

Dane Osobowe 

W czasie korzystania z Portalu jako Użytkownik możesz zostać poproszony/-a o podanie niezbędnych danych osobowych poprzez ich wprowadzenie w odpowiednie pole. Administrator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dalszego prowadzenia operacji Zakupu bądź Rejestracji w przypadku braku podania wymaganych danych osobowych. Użytkownicy korzystający z produktów bądź usług oferowanych na Portalu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobligowani są do podania niezbędnych danych rozrachunków, celem wystawienia faktury.

 

Zamawianie usług i produktów 

 

 • wszystkie umowy zawierane są w języku polskim,
 • stroną każdej umowy jest Beefood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądu Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854104, NIP: 8952220345,
 • postanowienia Regulaminu nie wyłączają zastosowania właściwych ustaw,
 • wskazane na Portalu ceny są cenami końcowymi – niezależnie od tego czy w danej chwili Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT czy też nie,
 • Strony wiąże cena wskazana w treści Ofert umieszczonej na Portalu w momencie złożenia zamówienia,
 • do zawarcia Umowy dochodzi w momencie Kliknięcia przez Użytkownika „Kupuję i płacę”

 

W celu dokonania zakupu należy: 

 • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
 • Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz wpisać dane do faktury jeśli są one inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 • Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

W przypadku płatności za pomocą innego środka płatniczego aniżeli tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego – obsługę Klienta przejmuje operator danej formy płatności. W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na serwerze operatora, zaś Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych osobowych w tym zakresie, ani nimi w tym zakresie nie administruje.

 

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 • Administrator prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Administrator zamieszcza na Portalu, a Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 • Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Serwisie jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 • Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, nie stanowiąc Oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani oferty w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 66 (1 ) Kodeksu Cywilnego.
 • Zawierając umowę sprzedaży z Administratorem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie rachunków w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Administrator dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia.
 • W przypadku braku zapłaty za produkt objęty zamówieniem w terminie 1 godziny od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Administrator anuluje złożone zamówienie.

 

 

 

 

 

 Składanie zamówień

 

1) Zamówienia są realizowane w obszarach dostaw  Restauracji. Informacje o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres i Restauracji, realizującej dostawę, dostępne są w Serwisie WWW i Aplikacji na początku składania Zamówienia. Sprawdzenie możliwości realizacji Zamówienia przez Restaurację następuje automatycznie. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem.

2) Zapłata za Zamówienie może być, wedle wyboru Użytkownika, dokonana przy odbiorze – gotówką, kartą płatniczą VISA lub Master Card, albo on-line przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy 24.

 3) Zamówienia mogą składać zarówno Użytkownicy posiadający Konto, jak i nieposiadający Konta.

4) W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika nieposiadającego Konta, Użytkownik taki powinien kolejno:

 • wybrać typ Zamówienia w Serwisie WWW lub Aplikacji;
 • wypełnić następujące pola w formularzu Zamówienia: miejscowość, ulica i numer budynku, telefon komórkowy;
 • wybrać zamawiane produkty oferowane przez Restauracje Pizza z oferty w Serwisie WWW przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu;
 • dokonać wyboru metody płatności;
 • zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „zamawiam i płacę”.

W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika posiadającego Konto, Użytkownik taki powinien kolejno:

 • zalogować się do Serwisu WWW lub Aplikacji przy użyciu przypisanego do Użytkownika loginu i hasła;
 • wybrać typ Zamówienia w Serwisie WWW lub Aplikacji;
 • wybrać z listy zapisanych adresów dostawy ten, na który ma być zrealizowane Zamówienie lub wprowadzić nowy adres dostawy;
 • wybrać zamawiane produkty oferowane przez Restauracje Pizza z oferty w Serwisie WWW lub Aplikacji przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu.
 • dokonać wyboru metody płatności;
 • zaakceptować zamówienie za pomocą przycisku „zamawiam i zapłacę”.

5) Po wykonaniu wszystkich kroków odpowiednio z opisanych powyżej Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.

6) Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta.

7) Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

 

 

 

Zwrot należności klientom 

 

 • W przypadku zaistnienia okoliczności obligujących Administratora do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Administratora, zwrot ten następuje w terminie 14 dni roboczych.
 • Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przy wykorzystaniu platformy płatniczej Przelewy 24 lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na kartę kredytową.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 • W przypadku wystawienia rachunku korygującego, rachunek zostanie wystawiony przez Administratora w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Rachunek zostanie wysłany do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia – na co niniejszym Klient wyraża zgodę.

 

Reklamacje

 

 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient poinformuje pizzerię niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie: 572620000 lub za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@venividipicka.pl
 • Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od jej złożenia. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 • Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, tj. telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Administrator wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji, wtedy czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
 • Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

Cookies (Ciasteczka) 

 • Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies.
 • Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych. 
 • Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera, jak i dla naszych serwisów. 

 

 

Inne Informacje

 

Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie www.venividipicka.pl. Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako).

 

Nota prawna*

 

Wszelkie materiały przedstawione oraz zaprezentowane na Portalu objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r.

 

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

 

 

Art. 71 Kodeksu cywilnego

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

 

 

 

*ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288. )

*ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875. )

 

 

 

Dane firmy:

 

Beefood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądu Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854104, NIP: 8952220345 ,kapitał zakładowy 5.000,00 zł

DZIŚ VENI VIDI PICKA JEST NIECZYNNA. ZAPRASZAMY JUTRO.